افسانه‌ی تغییر پذیری طالبان، سراب یا واقعیت؟

برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ی این روزها سخت در پی تطهیر و تلطیف گروه طالبان بر آمده اند و چپ و راست واژه‌های دفاعی را کنار هم چیده و در دفاع از عملکردهای طالبان به خورد ذهنیت عمومی می‌دهند. این عده‌ی قلیل که متشکل از برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ی می‌باشند ظاهرا خواب خود را در حاکمیت طالبان پر دستاوردتر دیده اند و به این پندارا ند که با بر افراشتن بیرق‌های این گروه خون آشام، همه چه به نفع آنان تغییر نموده و یک شبه، به آنچه که تا کنون از مقام و موقعیت در ذهن شان تافته و بافته اند به واقعیت بی درد سر مبدل خواهد شد.

اما این پندار از هیچ منظری درست و قابل تحقق نیست؛ چنین تافته‌های ذهنی، شبیه به سرابی است که از دور شکل آب را نمایان ساخته وقتیکه به آن نزدیک شویم چیزی از آثار آن را شاهد نخواهیم بود. واقعیت این است که سرنای تلطیف طالبان به هدف کسب جایگاه و موقعیت نواخته شده و عاقبت آن برای چنین افراد نیز جز سیاهی و تباهی خود شان چیزی دیگری در پی نخواهد داشت. تغییر پذیری طالبان افسانه‌ی تلخی است که گفتن آن هر لحظه ذهن و ضمیر مردم این سرزمین را آزار میدهد؛ زیرا هیچگونه تغییری در رویکرد این گروه نسبت به سال های اول آنان مشاهده نمی‌گردد. طالبان از ابتدا هم با حقوق زنان مخالف بود و آنان را در چارچوب محبس خانه حبس می نمودند امروز هم در ولسوالی های تحت تصرف شان این مورد را به اجرا می گذارند. این گروه در قسمت تخریب زیربناها و تعمیرات اساسی این سرزمین از قبل هم نگاه تخریبی داشت امروز هم با تصرف ولسوالی ها و قصبات، زیرساخت های عام المنفعه و تعمیرات دولتی را از بین میبرند. شلاق، دست بریدن و اعدام همچنان بخش جدایی ناپذیر ماهیت فکری آنان است که از بدو تأسیس این گروه تا کنون بر مردم این سرزمین اعمال می نمایند.

ولسوالی اسپین بولدک قندهار شاهد مثال زنده‌ی حال حاضر است که به محض تصرف آن، حدود 400 تن از افراد این ولسوالی را به رگبار گلوله بستند و منزل استرجنرال عبدالرازق خان شهید را تخریب و ویران نمودند. هیچ تغییر مثبتی در رویکردهای این گروه قابل مشاهده نیست؛ بلکه به مراتب نسبت به هر زمان دیگر خون آشام و شقی تر شده اند. این گروه سرمست از آهنگ فتح به هر سمت و سویی دندان انداخته و هر موجود انسانی که فرا راه شان قرار بگیرند از گزند شان محفوظ نخواهد ماند. طالبان که آپدیت شده با ارزش های نوین افراط گرایی است تغییر شان هم به سمت تشدید خشونت ها و غارت گری بیشتر شده است. کسانیکه دم از تغییر مثبت این گروه میزنند واضح است که سراب مقام و موقعیت پوشالی چشم های واقع بین شان را کور نموده و وجدان ها را زیر پا گذاشته به تطهیر و تلطیف آنان رو آورده اند، رفتار کنونی آنان در مناطق تحت تصرف شان نشان می دهد که تغییر آنان به سمت وحشیگری و ددمنشی جان مضاعف یافته است.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a726b
دکمه بازگشت به بالا