جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور دائر شد.

خبرگزاری سریع، کابل: به نقل از ارگ، در این جلسه، ابتدا رییس واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، طرح پروژه های مشارکت عامه و خصوصی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را به جلسه ارائه نمود.

وی گفت که این پروژه ها شامل ایجاد ترمینل جدید بین المللی مسافرین، ایجاد ترمینل کارگو، ایجاد ساحه زون پروسس صادرات و اعمار هوتل معیاری پنج ستاره بوده که مجموعاً (۴۱۴) ملیون دالر روی این چهار پروژه از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری می شود.

وی اضافه نمود که برای ۲۰ هزار تن به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود وهمچنان سالانه ۴۹.۲ ملیون دالر مالیات برای دولت پرداخت خواهد شد که باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می گردد.

رییس جمهور غنی پس از استماع نظریات اعضای جلسه، طرح پروژه های مشارکت عامه و خصوصی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را در پرنسیب تائید نمود.

رییس جمهور به واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا در همکاری با اداره هوانوردی ملکی و سایر ادارات ذیربط، نحوه قرارداد، شیوه و به اعلان سپردن قرارداد، مدیریت پروژه، ظرفیت دیزاین و نظارت پروژه های فوق الذکر را دوباره مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

همچنان به وزارت های صنعت و تجارت، مالیه و دافغانستان بانک وظیفه سپرده شد تا قانون زون پروسس صادرات کشور را ترتیب و طی مراحل نمایند.

به همین ترتیب رییس جمهور به واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و اداره هوانوردی ملکی وظیفه سپرد تا برای تمام میدان های هوایی بین المللی، طرح پروسس صادرات را ترتیب نماید.

سپس طبق أجندا، طرح اعمار کمپلکس الکترونیکی خیرخواه نیز از جانب رییس واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به جلسه ارائه گردید.

وی افزود که در این کمپلکس به ارزش ۳۲ ملیون دالر از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری می شود و زمینه اشتغال را برای ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن بهصورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد کرد.

رییس جمهور غنی بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، طرح اعمار کمپلکس الکترونیکی خیرخواه را در پرنسیب تائید نمود و به واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا در همکاری با وزارت شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل، بانک ملی و سایر ادارات ذیربط طرزالعمل واضح را در قسمت تشخیص دقیق قیمت زمین، چگونگی عقد قرارداد و نحوه مدیریت پروژه ها ترتیب و به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

همچنان جلسه فیصله نمود تا شرکت که دارای جواز بین المللی باشد دیزاین ستندرد آن را تکمیل و با درنظرداشت معیارات قبول شده ترتیب و به یکی از جلسات شورای عالی آب، ارضی، توسعه شهری و محیط زیست ارائه کند.

در اخیر جلسه، طرزالعمل حمایت از تشبثات کوچک و متوسط از جانب سرپرست دافغانستان بانک ارائه شد. وی گفت که این طرزالعمل به منظور حمایت مالی و پولی، افزایش حمایت از متشبثین زن در بخش تشبثات کوچک و متوسط، ارائه حمایت فوری و اساس گذاشتن ساختار های نهادی دراز مدت در چهار فصل و (۲۳) ماده ترتیب شده است.

شورای عالی اقتصادی طرزالعمل حمایت از تشبثات کوچک و متوسط را در پرنسیب تائید نموده و به دافغانستان بانک وظیفه سپرد تا طبقه بندی واضح را از آن عده متشبثین کوچک و متوسط که در دوره کرونا آسیب مالی دیده را انجام داده و همچنین طرزالعمل را به منظور چگونگی مدیریت کمک های مالی با در نظرداشت ولایات، ترتیب و به منصه اجراء قرار دهد.

رییس جمهور کشور به وزارت مالیه وظیفه سپرد تا بودجه مورد نیاز را جهت حمایت از تشبثات کوچک و متوسط در بودجه وسط سال مالی در نظر گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا