شورای علمای شیعه؛ مرجع تصمیم‌گیری شیعیان

پس از به قدرت رسیدن طالبان، شیعیان افغانستان نسبت به تغییرات سیاسی به وجود آمده، واکنش منفی نداشت و امیدوار بودند که وضعیت بهبود یافته و صلحی که سال‌ها به سراب تبدیل شده بود، تامین و تحقق یابد.

دید و بازدیدهای زیادی از آدرس شیعیان با مقامات طالبان صورت گرفت، ولی نتیجه زیاد قابل وصفی نداشته و به نظر می‌رسد این حرکت‌های فردی و شخصی راه به جایی نبرده و فقط بازی با احساسات مردم و پیشبرد اهداف شخصی است.

شیعیان افغانستان زمانی می‌توانند به حقوق خود برسند و در کنار رسمیت مذهب‌شان، قانون احوال شخصیه نیز رسمیت داشته باشد که یک دست و منسجم عمل کنند و یک آدرس مشخص برای ارتباط با مقامات حکومت سرپرست و پیگیری حقوق‌شان داشته باشند.

بدون شک آدرس تاثیرگذاری که بین شیعیان وجود دارد، شورای علمای شیعه است که از همه اقوام شیعه در آن حضور دارد و بین شیعیان هم از جایگاه خوبی را برخوردار است.

بنابراین شیعیان افغانستان و بزرگان شیعه باید از حرکت‌های فردی و منفعت‌طلبی‌های شخصی دست برداشته و در قالب شورای علمای شیعه امورات را به پیش ببرند. به تازگی هم چندی از چهره‌ها با معرفی خود به عنوان نماینده شیعیان با مولوی کبیر معاون رئیس‌الوزرا دیدار داشته که تیشه به ریشه شیعیان می‌زنند و جایگاه و پایگاه این مذهب و پیروان آنرا ضعیف می‌سازند.

شیعیان باید از آدرس قدرتمند وارد عمل شوند تا بتوانند به حق‌شان برسند. از جانب دیگر طالبان باید با شناختن تمامی حقوق شیعیان، سهم آنان را در حکومت فراگیر مدنظر گرفته و بدون شک نادیده‌گیری آنان، عواقب خوبی نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا