نهادهای حامی خبرنگاران در پیگیری قضیه «عبدالباری خلیلی» کوتاهی نکنند

عبدالباری خلیلی، از خبرنگاران افغانستان از روز پنج‌شنبه ۱۲عقرب بدین‌سو، مفقود گردیده و تاکنون از وضعیت سلامتی‌اش و اینکه توسط چه کسی و به کجا منتقل شده است، خبری در دست نیست. اعضای فامیل آقای خلیلی می‌گویند که در این ارتباط هیچ‌گونه معلوماتی ندارند و فقط می‌دانند که ظهر روز پنج‌شنبه ۱۲عقرب، این حادثه اتفاق افتاده و آنان به حکومت و نهادهای مردمی گزارش داده‌اند با این حال هنوز سر نخی به دست نیامده است.

خبرنگاران افغانستان عموماً از دوران حکومت جمهوری تاکنون تحت تهدید قرار دارند. کار رسانه‌ای در افغانستان توأم با چالش‌هایی است که مرتبط با نشرات رسانه‌ها و خبرنگاران، خطرات متعددی را در پی دارد. بیش از ۱۰ نهاد حامی خبرنگاران در افغانستان وجود دارد که انتظار می‌رود در راستای مصئونیت خبرنگاران و پیگیری مشکلات‌شان اقدامات لازم را اتخاذ نمایند، اما در ارتباط به مفقودی آقای خلیلی تاکنون سکوت اختیار نموده‌اند. این نهادها نه تنها که پیگیر قضیه نشده‌اند، بلکه در حمایت از این خبرنگار حتا یک متن حمایتی هم نشر نکرده و با فامیل‌شان هم تماسی نگرفته‌اند. از میان این نهادهای رسانه‌ای، فقط «نهاد رسانه‌ای افغانستان» پیگیر قضیه گردیده و پیام‌هایی در این ارتباط به نشر سپرده‌اند. نهادهای حامی خبرنگارن که همواره از آدرس خبرنگاران ارتزاق می‌کنند، هیچ‌کدام در این مورد نقش حمایتی ایفا نکرده‌اند.

با این حال، نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران مکلف‌اند که با در نظرداشت ماهیت کاری‌شان به خبرنگاران متضرر رسیدگی نمایند. وظیفه این نهادها رسیدگی به امور رسانه‌ای است که خبرنگاران را نیز در بر می‌گیرد، اما این نهادها به جای وظیفه اصلی‌شان، بیشتر در صدد پروژه گرفتن و تأمین معیشت اقتصادی اند. اگر وضعیت حمایت از خبرنگاران به همین منوال ادامه داشته باشد، امور مربوط به رسانه روزگار ناخوشایند را سپری نموده و سیر نزولی‌اش را خواهد پیمود.

با این حال انتظار می‌رود که این نهادها هم اکنون در پیگیری قضیه وارد عمل گردیده و در همکاری با حکومت، مسئله را پیگیر شده و سرنخی از این خبرنگار مفقود شده به دست آورند تا اعتماد خبرنگاران و رسانه‌ها را آنچنان که مکلفیت وظیفوی‌شان ایجاب می‌کند، جلب نمایند.

دکمه بازگشت به بالا