کاهش بیست درصدی خبرنگاران زن در افغانستان

خبرگزاری سریع، کابل: کمیته مصئونیت خبرنگاران می‌گوید که بیست درصد خبرنگاران طی ماههای اخیر وظایف شان را ترک نموده است.
به گفته‌ی این کمیته، علت ترک وظایف خبرنگاران زن، افزایش قتل‌های هدفمند، وضعت امنیتی و رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا عنوان شده است.
تنها طی چند ماه اخیر 300 خبرنگار زن وظایف شان را از دست داده است، در سال جاری خورشیدی ده خبرنگار به شمول الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی در حمله‌های هدفمند در افغانستان کشته شده اند.

دکمه بازگشت به بالا